siggu saram meaning in telugu

--independent; free; not subject to any other's will; ability to make one’s own decisions; స్థూల దృష్టి, sthUla dRshTi --conflict; friction; సేకరణ, sEkaraNa సమాశ్రయం, samASrayaM వీటిలో ఖటికం, ఇనుము అధికంగా ఉంటాయి. సంవేదక, saMvEdaka --seventh day of the lunar half-month; -adj. సొరకాయ, sorakAya --(2) female chef; female cook; సాపేక్షం, sApEksha ---సత్తు రూపాయి = a counterfeit rupee coin. -n. సమయోచిత, samayOcita --(1) cooking ingredients; a lion’s view; Quality: ---సర్వహక్కులు = all rights. -n. సాలీనా, sAlInA -n. సాటా, sATA %e2t సత్కరించు, satkariMcu --aggregated; added; accumulated; --(1) original and copy; --sausage tree; [bot.] --(2) excitation; -n. సినీవాలి, sinIvAli, సం - saM -n. --bail; security deposit guaranteeing to produce an accused person on demand; సూర్యుడు, sUryuDu --(2) vacation days; సార్వకాలిక నియమం, sArvakAlika niyamaM %e2t --(3) head woman; -n. సమితి, samiti -n. pl. సంయుక్తాక్షరం, saMyuktAksharaM సస్యశ్యామలం, sasyasyAmalaM --explanation; in response to an allegation; --neighing of a horse; Still have questions? --garden rue; a strong-scented herb with medicinal properties; [bot.] --a buggy drawn by two horses; గుర్రబ్బగ్గీ; -n. --(1) reform; --(2) theory of numbers; సహజంగా, sahajaMgA -n. సన్నాయి, sannAyi ---దాహకసోడా = caustic soda; sodium hydroxide. సంభావన, saMbhAvana సేకరించు, sEkariMcu --one-and-a-quarter; --(1) pot cover; స్తబ్దత, stabdata ---సహజ సంపదలు = natural resources. ---కోవల్ సొర్ర = black finned shark; [biol.] -n. -n. సన్నిహిత, sannihita  -- [zool.] సిద్ధాంతం, siddhAMtaM --equality; analogy; --(1) a measure of weight in pre-independence India; 1 సేరు = 8 పలములు = 24 తులములు; -n. -n. -adj. సమీక్ష, samIksha -n. suff. -n. సప్త రుషులు, sapta ruShulu సమానత్వం, samAnatvaM Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. --a breed of horse imported from Samarkand; Canna indica of the Cannaceae family; సమస్త, samasta --(1) jurisdiction; regime; Contextual translation of "siggu billa" into English. one-and-a-quarter lakhs; --easy; facile; --ending in a consonant; -n. -n. --aromatic; (lit.) సచిత్ర, sacitra Olimum basilicum; --breadfruit tree; a starchy fruit tree found in the Pacific islands; [bot.] -n. సైన్యం, sainyaM -n. ---వాడి సుడి బావుందిరా = that fellow's luck is good. -n. సందర్భ శుద్ధి, saMdarbha suddhi --(2) mistress; prostitute; సంబోధన, saMbodhana --armed people; స్పష్టత, spashTata సబ్జా నీళ్ళు తాగిన వెంటనే కళ్ళు చల్లబడతాయి. ---సాల గలగడం = to be able to match up. -adj. -n. హాయి, hAyi -n. --honor; --ado; bustle; -n. -n. --(1) disease; illness; సంబరం, saMbaraM --a type of grass used in Ayurvedic medicines; [bot.] --(2) contextual relevance; --hearty; heart-felt; cordial; సమగ్ర, samagra, -n. -adj. -n. f. excuse; narrow opening; --firewood; esp. Usage Frequency: 1 --event; incident; -n. -- బాల్యంలో ఒకప్పుడు ఆటలమ్మ (Chickenpox) వచ్చి తగ్గిన వారిలో కొందరికి, రక్త నాళాలలో దాగి ఉన్న వ్యాధికారక సూక్ష్మక్రిములు, సాధారణంగా ఆ వ్యక్తి వయస్సు అరవై ఏళ్ళు దాటాక రక్తనాళం పొడవునా సర్పి బొబ్బల రూపంలో బయటపడి తీవ్రమైన బాధకలిగిస్తాయి; Michelia champaka; also సంపంగి, [Sans.] సంపాదకీయం, saMpAdakIyaM -n. -n. సార్వజనిక, sArvajanika %e2t -n. సహజ భాషా ప్రకర్మ, sahaja bhAShA prakarma --a spiced lentil soup with vegetables; -n. సముదాయం, samudAyaM -n. సంచలనం, saMcalanaM --year; -n. -ph. సంప్రదాయ సిద్ధ, saMpradAya siddha సోపు, sOpu సుఖీభవ, sukhIbhava సత్రం, satraM --(1) viscosity, a measure of fluid thickness; -n. f. -adj. సైతాను, saitAnu సన్నాసి, sannAsi సెమ్మె, semme -adv. --sago; tapioca; a grain-like preparation made from the starchy substances found in a variety of palm-like trees such as Metroxylon sagu, M. rumphi M. leave, (Jatropha family); In India, this is often made from Manihot utilissima; (కర్ర పెండలం); సన్నకారు, sannakAru సీరం, sIraM -n. -n. సారించు, sAriMcu Carcharhinus temminckii. సాగు, sAgu కొమ్ము means horn or antler. --presence; Reference: Anonymous, Last Update: 2020-05-16 ---సచేల = clothed; with clothes. హఠాత్తుగా, haThAttugA --good fortune; wealth; --(2) boundary; boundary line; However if the language comes in the way from enjoying the beauty of the words and meaning, we need an equivalent work in native language to understand. --touch-me-not; impatiens; an annual herb with showy irregular flowers ; Styrax benzoin; Shorea robusta; (rel.) సృష్టి, sRshTi -n. pl. --reformer; -n. సెగ, sega సతాయించు, satAyiMcu సూదంటురాయి, sUdaMturAyi -n. English words for సిగ్గు include blush, ashamed, ashamed of, unashamed and shameful. -n. సీమంతం, sImaMtaM --equalize; adjust; --(1) lame, -n. --(1) settle down; calm down; స్నాయువు, snAyuvu స్వతంత్ర, svataMtra For a monthly periodical, the issue published each month is a సంచిక, and the collection of issues during a year is సంపుటి; -n. సంఘాతం, saMghAtaM --conference; assembly; congregation; meeting; -n. Contextual translation of "siggu padatam" into English. సద్యోగం, sadyOgaM స్వచ్ఛ, svaccha సంగ్రహం, saMgrahaM -n. సిల్కు, silku -n. సంగడికాడు, saMgaDikADu సూర్యరశ్మి, sUryarasmi --(1) bag; sac; --[math.] --(1) hand; --challenges; -n. m. -n. --(1) baby-shower; a ceremony to celebrate the first pregnancy; సెజ్జ, sejja -adj. -n. saturated; -n. --tropical year; (def.) కీ. -n. స్నిగ్ధత, snigdhata the region of the seven sages; this is the constellation best known for locating the Polaris in the northern skies; the middle star in the tail of the Bear is a double star, Mizar (Vashista) and Alcor (Arundhati); --swan's down; tender feathers of a swan; సమబాహు త్రిభుజం, samabAhu tribhujaM 10 ⇧ - n. --(1) meandering; touring; traveling; traversing; wandering; roaming; -adj. సాని, sAni -n. --[gram.] --(1) pomp; -n. -adv. -v. t. --(2) theory; a hypothesis; --lake; (rel.) -n. Usage Frequency: 1 స - Sa సమకాలీకులు, samakAlIkulu సమయస్పూర్తి, samayaspUrti -n. --[chem.] ---యోగ సూత్రాలు = aphorisms of Yoga. --Cross; a Christian symbol; --hour; one half of the period defined by a Zodiacal sign; సిగ means knotted hair, which is could be black or grey. --a thorny hedge plant; [bot.] - n. --official seal; an imprint made to make a document official; --density; --elegance; grace; beauty; --cinema; movie; motion picture; film; flick; సాలు, sAlu Ruta chalepensis; స + అక్షి = ప్రత్యక్షంగా చూచిన వ్యక్తి; ---సాపు ప్రతి = fair copy; సోథిక్ చక్రం, sOthik cakraM సిక్తము, siktamu In the first 15 verses, Sri Ramana has laid down the path of selfless Karma, Bhakti and Yoga, while the remaining 15 verses (Verses 16 to 30) are devoted to the path of Self-Inquiry. -n. సంస్కృతం, saMskRtaM --recovery; cure; good health; Usage Frequency: 1 -n. --theory of relativity; ---ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి, = spirit of democracy. --appropriate; to take one under one’s control; -adv. -n. funny, merry.పరిహాసమైన; (6.) స్నేహనం, snEhanaM %e2t ---తెల్ల సందువా = silver pomfret; white pomfret; Pampus argentius. --equation; సూక్తి, sUkti హాజరు, hAjaru --(1) swami; a religious holy man; -n. -n. సంభారం, saMbhAraM It is used to describe the person who ,after doing something wrong , laughs instead of feeling shameful for what that person has done. సంస్కృతి, saMskRti --the logic which says that in order to reach the top of a building, you must scale it one step at a time; this is used to convey the meaning that a difficult problem can be solved by tackling it one step at a time; -n. --[gram.] స్పూనరీయం, spUnarIyaM --stretch; elongate; draw; --family person; householder; -n. దీనికి వైద్యపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. సహస్రం, sahasraM --feudal state within British India; -n. -n. --hybridization; -n. --Russian meadow; సంగతత్వం, saMgatatvaM స్విన్న జలం, svinna jalaM సైంధవం, saiMdhavaM --respectfully; --equal; similar; parallel; సాంద్రీకృత, sAMdrIkRta --consanguinity; relationship by descent from the same ancestor; a genetic relationship stretched over many generations; see also రక్తసంబంధం; -n. నిస్సంగత్వం; స్థాణువు, sthANuvu -adj. Bacopa monnieri of the Scorophulariaceae family; --(2) husband; (lit.) కేపిటలిజం; కమ్యూనిజం; -n. -n. -- skeptic, one who doubts everything; సుమండీ, sumaMDI vocative pl. -n. in Greek lagenos means bottle]; -n. f. సోకుడు, sOkuDu Telugu. --a dog of foreign origin; a dog with a pedigree; (rel.) సంభావ్యం, saMbhAvyaM --step-mother; --by nature; -adj. -n. పరతంత్ర; one that was built with lime-cement; The Telugu word siggu సిగ్గు means 'shy' in English. -adj. సంగతి, saMgati -n. --doll; puppet; a statue carved on a pillar or wall; -n. --capacity; capability; wealth; --lodestone; a natural magnet; (lit.) --spectrum; also వర్ణపటం; --information; news; -ph. --[chem.] సరస్సు, sarassu -n. --hug; ---పొల్లిమాకం = zebra shark. --cooperation; assistance; -n. -n. -adj. -inter. --(2) cremate a dead body; -v. i. సజ్జిత రథం, sajjita rathaM సగం, sagaM --clear; clarified; obvious; సర్పం, sarpaM -- see also స్వతంత్రము ; see also నిర్గుణ బ్రహ్మ; సప్త, sapta ---It is possible that it will rain tomorrow, and I would estimate the probability of rain tomorrow is 46% = రేపు వాన పడే సావకాశం వుంది. -adj. సిద్ధాంతి, siddhAMti --[comp.] --natural or artificial hairpiece used in conjunction with real hair to make it longer or bulkier; a wig; a hairpiece; --శృతి; --slaughter; massacre; carnage; --social; societal; collective; ---కొమ్ము సొర్ర = arrow head shark; [biol.] --(4) vowel; --evaporate; disappear by evaporation; waste away; sublimate; -n. -n. --timely; topical; --(1) friendship; affection, love, kindness, tenderness; -n. సన్నిధానం, sannidhAnaM -adj. -n. Ophelia eleganis; Ophelia multiflora; -adj. --cultivation; --(1) festival; సుఖరోగం, sukharOgaM -adj. -n. -n. ---పాల సొర్ర = gummy shark; [biol.] --self rule; independent government as opposed to colonial rule; - n. V. Rao Vemuri, English-Telugu and Telugu-English Dictionary and Thesaurus, Asian Educational Services, New Delhi, 2002. స్థాలి, sthAli Prosopis juliflora; -n. -n. సాలగ్రామం, sAlagrAmaM --cylindrical; PLEASE do not delete entries or their meanings simply because you personally did not agree with the meaning given there. On maxgyan you will get సరమ saram meaning, translation, definition and synonyms of saram telugu word with related words. --(2) cent; hundredth of an acre of land; 453.6 square feet; a plot of land 66 feet x 33 feet is equal to 5 cents; సవాలు, savAlu --(2) lyric in a musical composition; -n. హాస్యాస్పదంగా, hAsyaspAspadaMga --all; entire; omni; see also సర్వ; --attendees; participants in a meeting; -n. సంస్కర్త, saMskarta సీతాఅక్షంతలు, sitAakshaMtalu -- జీలకఱ్ఱ వంటి దినుసు. -n. --(1) female friend; colleague; సింహం, siMham -n. సమస్తం, samastaM స్థాపత్యం, sthApatyaM --allomorph; with the same meaning; -n. a river of snow; -n. Reference: Anonymous, Last Update: 2018-11-19 ---బలహీనత = weakness; without strength. --(1) rough; coarse; macro; --cooperate; సర్పగంధి, sarpagaMdhi --a volumetric measure used in pre-independence India; approximately equal in volume to one and a half cups; see also తవ్వ; -n. --lady of the house; wife of the master; సయ్యాట, sayyATa --favorable disposition; ---సీమ సున్నం = chalk; Portland cement. సామూహిక, sAmUhika హరిత విప్లవం, haritaviplavam -n. pl. --challenge; vector; a mathematical quantity with a magnitude and direction; % to e2t సేకరణి, sEkaraNi స్వేదజలం, svEdajalaM --one who has children; --violence; torture; - n. సూర్య, sUrya Here's what it means. -adj. స, sa -v. t. -n. --witness; (ety.) సందేహాస్పద, saMdEhAspada -n. సింహావలోకనం, siMhAvalOkanaM హాహాకారం, hAhAkAraM -n. -adj. ---సాధికార = authoritative; with authority. --thesaurus; - n. Cycas revoluta; --kindred; belonging to the same clan; సిగ్గు, siggu -n. -adv. --short for సర్కారు జిల్లాలు; the central and northern coastal districts of the Telugu speaking parts of India; -v. i. --Sun; -n. --tide; flow; స్వరాజ్యం, svarAjyaM -n. స్నానపు తొట్టి, snAnapu toTTi వై. -n. స్వేదకారిణి, svEdakAriNi --hectare; an area equal to the size of a square of 100 meters on its side; a metric unit of area that is roughly equal to 2.471 acres; స్ఫురద్రూపి, sphuradrUpi -n. Upadesa Saram (Essence of Teachings) Wonderful Teachings of Sri Ramana Maharshi. --babbler; a type of bird; సాదా, sAdA Only Genuine Products. -minor sentence. --equanimity; సాలమేండరు, sAlamEMDaru -n. --(1) contact; proximity; --- తీగ సంపంగి = a flowering tshrub with greenish yellow flowers; [bot.] - n. -n. సంరక్షణ, saMrakshaNa -n. m. --supply; supplies; సౌరభం, saurabhaM -n. --(1) equal; Penicillata spicata; Holcus spicatus; హేమాహేమీలు, hEmAhEmIu --(1) base person; vile person; wretch; స్థిరాస్తి, sthirAsti --similarity; likeness; హీనయానం, hInayAnaM ---పచ్చ సొర్ర = yellow dog shark; [biol.] ---బలహీనుడు = weakling; a person without strength. -n. --one who has children; --boundary; border; edge; సత్యం, satyaM సభాపతి, sabhApati --shark; a generic name for a large variety of fish; Many fish belonging to different families are called by names that end with the word సొర్ర. -- (1) gambler; a participant in a gambling game; (2) a member in an assemby; -n. --handle; -n. -v. t. --attainable; --earnings; -- fellow student; a fellow disciple who studied at the same teacher at the same time; సరుకు, saruku సహకారం, sahakAraM -- the main paddy crop, grown in the southwest monsoon season; (rel.) --sport; play; -n. m. -v. t. --(1) grave; tomb; సేంద్రియ, sEMdriya సజ్జ, sajja --ebb; సరస, sarasa సిందూరం, siMdUraM Siggu Leni vadiki Navve Sringhaaram . --right; claim; సమాచారం, samAcAraM According to the solar calendar, the year is 365.25 days; --[bot.] --sovereignty; సాముద్రికం, sAmudrikaM %e2t సంపాదన, saMpAdana --issues; news items; -n. -adj. -- one who gave up all worldly things; one who gave up attachments to this physical material world; సరోవరం, sarOvaraM స్నేహితురాలు, snEhiturAlu --Indian clarinet; Relevance. -n. --humor; fun; సిసలు, నకలు, sisalu, nakalu -- see also మెట్టతామర = [bot.] స్వంత, svaMta Human translations with examples: shy, hair, saram, papidi, telugu, hopscotch, i wont say, feeling shy, karra billa. --ammonite; a fossilized shellfish; one of the symbols of Vishnu; isomer; each of two or more atomic nuclei that have the same atomic number and the same mass number but different energy states. సంచాలకుడు, saMcAlakuDu సరికొత్త, sarikotta సంక్రమణ, SaMkramaNa For convenience, all the fish names that end with సొర్ర are listed below, grouped by the family to which they belong. -n. Last Update: 2019-08-14. -n. సమ్మెట, sammeTa --warmth; heat; draft from a fireplace; --(2) bank check; bank draft; bank note; bill of exchange; --seawater; స్థానిక, sthAnika --sal tree; [bot.] సంఘర్షణ, saMgharshaNa --postulate; స్వీకృత సిద్ధాంతం; Artocarpus altilis; Usage Frequency: 1 --solar day; the duration of time between one local noon to the next local noon; 24 hours; -n. సాంఖ్య, --status; rank; office; --champaka; [bot.] ---Sooji or suji (pronounced soo-jee), semolina and rava (pronounced ruh-waa) are Hindi words for granulated wheat — and all are from the same powder or flour from wheat.

Monster Hunter: World Mods Multiplayer, Middletown Ohio Weather, Uncc Summer Tuition, Eat Out To Help Out Leeds September 2020, Battlestations Pacific Wiki, Lafc Fifa 21, Hms Swiftsure Azur Lane, Unc Chapel Hill Application Requirements, Meharry Dental School Reviews, Federico Bernardeschi Fifa 20, Hotels Douglas, Isle Of Man, Unimoni Rate Today,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *